ការរំលោភផ្លូវភេទ

ការរសខ្ញុំនៅក្រោមអំពើរំលោភសេពកាម អំពើរំលោភសេពកាមគឺជា ។ ។ ។

ចរិក្ថចរិយានៃការមិនចងខ្ញុំសេពកាម បូករួមនឹង់

 

 • • ការរំខាន
  • ការតាំងបង្ញាញ
  • ការឈ្លបតាម
  • ការសប្ទាអង្គែលលេង ្ថ ការស្ទាបអង្គែលរំលោភ
  • ការប¨នុប¨ងរំលោភ
  • ការរំលោភ ក៊ារសេពកាមដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយគ្មានការយលខ្ញុំព្រមពីសាម៉ីខ្លួន ដោយប្រើលិង្ព ម្រាមដៃ ក្ថ8ប្រើប្រដាបខ្ញុំផ្សេង.តាមគូឋ មាតខ្ញុំ យ្ថោន៌ី អំពើរំលោភសេពកាមអាចកើតមានឡើង ។ ។ ។
  • រវាងគូរស្វាម៉ី-ភរិយា និងអ្នកដែលកំពុងមានគូស្នេហ៏
  • នៅពេលដែលសាម៉ីខ្លួនគ្មានការយលខ្ញុំព្រម
  • នៅគ្របខ្ញុំទីកន្លែង បើលោកអ្នករងគ្រោះដោយការរំលោភសេពកាម ចូរចាំឋា ។ ។ ។
  • អ្វី.ដែលកើតឡើងគឺមិនមែនជាកំហុសរបសខ្ញុំអ្នកទេ
  • លោកអ្នកមិនរសខ្ញុំនៅក្រោមអំពើនេះតែម្នកាខ្ញុំឯងទេ។ នៅក្នុងសហរដ្ហអាមេរិក ស្ត្រីម្នាកខ្ញុំក្នុងចំណោមម៉្រួំយនាកខ្ញុំ ន៉ ទទួលរងគ្រោះពីការចាបខ្ញុំរំលោភនៅក្នុងជីវិតរបសខ្ញុំគេ។ ជាទូទៅក្នុងពិភពលោក ស្ត្រីម្នាកខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមបីនាកខ្ញុំ ន៉ ត្រូវគេបង!តិបង!សេំពកាម ្ថ ឍ៉្វើប។
  • ជំនួយមានជានិច្ចសំរាបខ្ញុំអ្នក។

 

អ្នកត្រូវទូរស7ព្ទទៅលេខ ១-៨០០-៣៣៩-៣៩៤០

២៤ មោ¨ងក្នុងមួយឋ្កៃ ៣៦៥ ឋ្កៃក្នុងមួយឆ្នាំ

 

បើលោកអ្នក៉នទទួលរងគ្រោះពីការរំលោភសេពកាម ។ ។ ។

 

 • • ចូរទូរស7ព្ទទៅលេខ ១-៨០០-៣៣៩-៣៩៤០។ យើងខឥុំអាចផ្តលខ្ញុំជូននូវដំបូន្មាន ការសក្សិរា និងព9តមានផ្សេង.ទេឱ្យត ក្ថ8 ជំនួយដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ ឯចំណែកទូរស7ព្ទរបសខ្ញុំលោកអ្នកទៅកានខ្ញុំ ជភៅធ វិញ គឺយើងចាតខ្ញុំទុកជាការសម្កាតខ្ញុំ ដែលគ្មានអ្នកណាម្នាកខ្ញុំត្រូវដឹងសោះឡើយ។ បើលោកអ្នក៉នត្រូវគេរំលោកភ ។ ។ ។
  • ត្រូវទៅរកកន្លែងដែលមានសុវត្ឋិភាពជាបន្ទានខ្ញុំ។
  • ចូរទូរស7ព្ទទៅលេខ ៩១១ ្ថ ជភៅធ ជៀយួភ្លាម។
  • ត្រូវរកគេៀជួយជាបន្ទានខ្ញុំ។ មានជំនួយជាច្រើនសំរាបខ្ញុំជួយៀលោកអ្នកមានសុខភាពដូចដើមវិញ ដោយមិនគិតឋា តើលោកអ្នកមាន្ថគ្មានចឦាបខ្ញុំរសខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេស។ លោកអ្នកអាចមានសិទ្ឍិទទួលជំនួយខាងសុខភាពនិងចឦាបខ្ញុំនៅក្នុង ភាសារបសខ្ញុំអ្នក។
  • ត្រូវទៅកានខ្ញុំមន្ទីពេទ្យជាបន្ទានខ្ញុំដើមឦីពិនិត្យរកមើលរបួសដែលអាចកើតមាននៅក្នុង្ថក្រៅសពាង្ពកាយ ដូចជាដំឆ្ងេង្ល ដែលកើតឡើងពីការរំលោភ ្វីះ និងមានផ្ទៃពោះ។
  • ត្រូវឋែរក្សារភស្តុតាងនៃការរំលោភ។ បើអាចឍ៉្វើន កុំងូតទឹក កុំដុសឍ្មេញ កុំទទួលទានទឹក កុំដូរខោអាវ និង កុំប្រើបង្ពនខ្ញុំៀសោះ។
  • ហើយគិតឋាចងខ្ញុំរាយការណ៏ទៅភ្នាកខ្ញុំងារប¨លូសី អ្នកគួតែឍ្វើនៅពេលណាអ្នក៉នប្រុងប្រេឱ្យបខ្លួនរួច។ បើអ្នករាយ ការណ៏ទៅភ្នាកខ្ញុំងារប¨លូសី អ្នកត្រូវដឹងឋាអ្នកមានសិទ្ឍិបដិសេឍន៏មិនចូលទៅក្នុងករាចោទប្រកានខ្ញុំដលខ្ញុំអ្នករំលោភ ក8ន៉ដែរ។ ជភៅធ អាចទៅជាមួយអ្នកនៅឯមន្ទីរពិនិត្យសុខភាព និងជួយអ្នកឍ្វើរ៉យការណ៏ទៅប¨លូសីផងដែរ។

 

ជភៅធ អាចជួយលោកអ្នក៉ន

មណ្ឌលជំនួយគ្រួសារសំរាបខ្ញុំជនជាតិអាស៊ី៉¨ស៊ីហ្វិក 9ជភៅធប គឺជាអង្ពការមិនយកកំរៃ មានឯកទេសក្នុងកិច្ចជំនួយការសំរាបខ្ញុំជន ជាតិអាស៊ីនិងស្ត្រីតំបនខ្ញុំកោះ៉¨ស៊ីហ្វិកនិងគ្រួសារ ដែលរសខ្ញុំនៅក្រោមអំពើហិងរ្សាក្នុងគ្រួសារ និងការរំលោភសេពកាម។

យើងខឥុំនៅឯមណ្ឌល ជភៅធមានបុគ្ពលិកចេះនិយាយភាសាច្រើនហើយអាចជួយដលខ្ញុំលោកអ្នកទៅតាមភាសាដែលលោកអាច យលខ្ញ៉ុំន។ គ្របខ្ញុំកិច្ចការបំរើទាំងអសខ្ញុំ យើងខឥុំនឹងមិនទទួលយកនូវកំរៃអ្វីឡើយ។

 

 • • ចូរទូរស7ព្ទទៅលេខហតខ្ញុំឡាញសំរាបខ្ញុំវិបត្តិដែលមានគ្របខ្ញុំភាសា ២៤ មោ¨ងក្នុងមួយឋ្កៃ។ យើងខឥុំអាចផ្តលខ្ញុំនូវជំនួយខាង សតិអារមណ៏ ការប្ញប្ឈខ្ញុំនូវវិបត្តិ និងការប្ញន្ជូទៅមន្ទីជំនួយដែលអ្នកត្រូវការ។
  • ផ្តលខ្ញុំកិច្ចបំរើការដលខ្ញុំអ្នកដែលមិនទានខ្ញុំចូលស្ញត្ជាិ – យើងខឥុំអាចជួយផ្តលខ្ញុំនូវដំបូន្មានសំរាបខ្ញុំជនរោងគ្រោះដែលទើប ឆ្លងផុតពីអំពើហិង្សារក្នុងគ្រួសារនិងការរំលោភសេពកាម តាមរយ់ការជំនួយសុវត្ឋិភាពនិងសំរួលវិបត្តិផ្សេង.។
  • ជំរកបណ្តោះអាសន្ន – យើងខឥុំជួយផ្តលខ្ញុំនូវទីជំរកសុវត្ឋិភាពនិងជាសម្កាតខ្ញុំ បើលោកអ្នកស្ឋិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះឋ្នាកខ្ញុំ ដោយសាអំពើរំលោភសេពកាមដែល៉នកើតមានដលខ្ញុំអ្នក។
  • កម្មវិឍីគាំទ្រអ្នកដែលនៅរសខ្ញុំ – យើងខឥុំនឹងឍ្វើជាអ្នកតំណាងដើមឦីជួយរកនូវភាពត្រឹមត្រូវដលខ្ញុំលោកអ្នក។
  • កម្មវិឍីជូនដំណើរ – យើងខឥុំអាចជូនដំណើរអ្នកទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងការពិនិត្យសុខភាព ឍ្វើសម(សាន៏ជាមួយភ្នាកខ្ញុំងារ ប¨លូសី េបីលោកអ្នកចងខ្ញុំរាយការណ៏ និងទៅតុលាការ ក្នុងករណីដែលមេឍាវីឍ្វេីការចោទបណ្តឹង។