អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

ការរសខ្ញុំនៅក្រោមអំពើហឹង្សារក្នុងគ្រួសារ

លោកអ្នកគឺជាអ្នកនៅរសខ្ញុំពីអំពើឃោរឃៅក្នុងគ្រួសារ បើសិន ។ ។ ។

ស្វាម៉ី ្ថ គូស្នេហ៏របសខ្ញុំអ្នក

 • ដាកខ្ញុំងារ ្ថ ជេរប្រទេច ដើមឦីឍ្វើអ្នៀកមានអារម្មណ៏មិនល្គ
 • ឍ្វើអ្នៀកឈឺចាបខ្ញុំដោយប្រើកាយវិការ ្ថគំរាមនឹងឍ្វើៀអ្នក គ្រួសារអ្នក មិត្តភក្តិអ្នក ្ថ សត្វច្ញិម្ចឹរបសខ្ញុំអ្នកមាន ការឈឺចាបខ្ញុំ
 • មិនៀក៉្រខ្ញុំចំណាយទៅលើសេចក្តីត្រូវការច៉ាំចខ្ញុំផ្សេង.
 • គំរាមកំហែងនឹងប្ញន្ជូអ្នកៀត្រឡបខ្ញុំទៅស្រុកទេសវិញ
 • បង!ងាំមិនៀជួបគ្រួសារ មិត្តភក្តិ និងនិគមរបសខ្ញុំអ្នក
 • បង!ដោំយកំឡាំងយ៉ដើមឦីសេពកាម
 • ឍ្វើការឈ្លបលបស្តាបខ្ញុំដើរតាមបំភ7យដលខ្ញុំអ្នក

អំពើហឹង្សារក្នុងគ្រួសារ 9ឌ្វប មានទំរងខ្ញុំប្លែក.ច្រើនយា¨ង ហើយអាចកើតមានឡើងក្នុងរយ់ពេលមួយដង ្ថ ច្រើនដង។ អំពើ នេះអាចកើតមានឡើងដលខ្ញុំគ្របខ្ញុំបុគ្ពលទាំងអសខ្ញុំ។

កុមារដែលរសខ្ញុំនៅក្រោមអំពើហឹង្សារ 9ឌ្វបនេះ តែងកើតមានប្ញ្ញាខាងសតិអារម្មណ៏និងខាងចរិយា សូមឦីគេមិនន៉ទទួលការ វាយឍ៉្វើបដលខ្ញុំរូបរាងកាយយា¨ងណាក8ដោយ។

បើសិនលោកអ្នកកំពុងរសខ្ញុំនៅក្រោមអំពើឃោឃៅ លោកអ្នកត្រូវចាំឋា ។ ។ ។

 • អ្វីទាំងអសខ្ញុំមិនមែនជាកំហុសរបសខ្ញុំអ្នកទេ។ អ្នកមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើអារម្មណ្ថ៏ការប្រព្រឹត្តិរបសខ្ញុំដៃគូ ្ថ គូស្នេហ៏របសខ្ញុំអ្នកទេ។
 • លោកអ្នកមិនរសខ្ញុំនៅក្រោមអំពើដូច្នេះតែម្នាកខ្ញុំឯងទេ។ ស្ត្រីប្រមាណពី២ទៅ៤លាននាកខ្ញុំកំពុងរសខ្ញុំនៅក្រោមការវាយឍ្វើ ប៉ក្នុងគ្រួសារជារេឱ្យងរាលខ្ញុំឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ហអាមេរិកទាំងមូល។
 • ជំនួយមានជានិច្ចសំរាបខ្ញុំអ្នក

ចូរទូរស7ព្ទទៅលេខ ១-៨០០-៣៣៩-៣៩៤០

២៤ មោ¨ងក្នុងមួយឋ្កៃ ៣៦៥ ឋ្កៃក្នុងមួយឆ្នាំ

ជភៅធ អាចជួយលោកអ្នក៉ន

មណ្ឌលជំនួយគ្រួសារសំរាបខ្ញុំជនជាតិអាស៊ី៉¨ស៊ីហ្វិក 9ជភៅធប គឺជាអង្ពការមិនយកកំរៃ មានឯកទេសក្នុងកិច្ចជំនួយការសំរាបខ្ញុំជន ជាតិអាស៊ីនិងស្ត្រីតំបនខ្ញុំកោះ៉¨សហ៉្វីកិនិងគ្រួសារ ដែលនៅរសខ្ញុំក្រោមអំពើហិង្សារក្នុងគ្រួសារ និងការរំលោភសេពកាម។

យើងខឥុំនៅឯមណ្ឌល ជភៅធមានបុគ្ពលិកចេះនិយាយភាសាច្រើនហើយអាចជួយដលខ្ញុំលោកអ្នកទៅតាមភាសាដែលលោកអាច យលខ្ញ៉ុំន។ គ្របខ្ញុំកិច្ចការបំរើទាំងអសខ្ញុំ យើងខឥុំនឹងមិនទទួលយកនូវកំរៃអ្វីឡើយ។ គឺយើងមាន់

 • បណ្តាញជំនួយ ២៤មោ¨ង – យើងខឥុំអាចផ្តលខ្ញុំជូនលោកអ្នកនូវព9តមានដែលលោកអ្នកត្រូវការ។
 • ជំរកភាពអាសន្ន – យើងខឥុំផ្តលខ្ញុំជូននូវទីជំរកដែលឪតគ្រោះឋ្នាកខ្ញុំ ជាសម្កាតខ្ញុំ ព្រមទាំងកិច្ចការជំនួយសំរាបខ្ញុំមនុស្ស ស្រនីងិកុមារទាំងអសខ្ញុំ។
 • កម្មវិឍីផ្លាសខ្ញុំប្តូរទីលំនៅ – យើងខឥុំផ្តលខ្ញុំជូនទីជំរកសម្កាតខ្ញុំតាមការព្រមព្រេឱ្យងយូរអង្វែង ព្រមទាំងកិច្ចការជំនួយសំរាបខ្ញុំ ផ្តលខ្ញុំជូនដលខ្ញុំស្រន្តីងិកុមារ អាចរសខ្ញុំនៅដោយខ្លួនឯង៉ន។
 • កម្មវិឍីគាំទ្រអ្នកដែលនៅរសខ្ញុំ – យើងខឥុំអាចជួយលោកអ្នក៉ៀនទទួលនូវឍនឍានជំនួយពីរដ្ហនិងពីនិគមដើមឦីអាចរសខ្ញុំនៅ ដោយខ្លួនឯង៉ន ទាំងខាង សតិអារម្មណ៏ ឋវិកា និង កាយវិការផងដែរ។
 • កម្មវិឍីជូនដំណើរ – យើងខឥុំអាចឍ្វើដំណើរជាមួយអ្នកនៅក្នុងការណាតខ្ញុំជួបរបសខ្ញុំលោកអ្នកនៅមន្ទីរពេទ្យ តុលាការ ការិយាល7យជំនួយសង្ពម និងទីកន្លែងដ8ទៃផ្សេង.ទេឱ្យត។
 • ជំនួយខាងចឦាបខ្ញុំ – យើងខឥុំនឹងឍ្វើការជាមួយអ្នក ដោយផ្តលខ្ញុំជំនួយខាងចឦាបខ្ញុំ ខាងអន្តោប្រវេសន៏ ខាងការលះលែង ការកំណតខ្ញុំចលនា និងខាងកិច្ចការដែលទាកខ្ញុំទងទៅនឹងចឦាបខ្ញុំផ្សេង.។
 • កម្មវិឍីជូនដំបូន្មាន – យើងខឥុំជាបុគ្ពលិកនៅទីនេះ ទទួលការសណ្តាបខ្ញុំហើយជួយគាំទ្រនូវខាងសតិអារម្មណ៏ តាមរយ់ បុគ្ពលម្នាកខ្ញុំ. តាមគ្រួសារ និងតាមក្រុមដំបូន្មានផងដែរ។

ត្រូវមានគំរោងប្រុងប្រេឱ្យបសុវត្ឋិភាពមួយ

សូមឦីតែលោកអ្នកមន៉ិនគិតឋានឹងមាន ¨ចាំពេលក្រោយ ¨ វាជាការសំខានខ្ញុំបំផុតដែលត្រូវមានគំរោងសុវត្ឋិភាព សំរាបខ្ញុំលោក អ្នកនិងកូនរបសខ្ញុំលោកអ្នកផ្ទាលខ្ញុំ។

 • បើលោកអ្នកស្ឋិតនៅក្នុងភាពអាសន្នដ8គ្រោះឋ្នាកខ្ញុំម្ថានរបួស ត្រូវទូរស7ព្ទទៅកានខ្ញុំលេខ ៩១១ ជាបន្ទានខ្ញុំ។ បើលោក អ្នកមិនអាចនិយាយ៉ន ត្រូវដាកខ្ញុំទូរស7ព្ទចោលក្រោយពេលចុចលេខ ៩១១ រួច។
 • លោកអ្នកត្រូវប៉្រខ្ញុំកូនទាំងអសខ្ញុំពីគំរោងសុវត្ឋិភាព ដើមឦីៀគេអាចទាកខ្ញុំទងជាមួយអ្នកជិតខាង ជ្ថាមួយភ្នាកខ្ញុំងារប¨ូ លីស នៅក្នុងករណីនៃភាពអាសន្ន។
 • លោកអ្នកត្រូវមានទីកន្លែងដែលគ្មានគ្រោះឋ្នាកខ្ញុំដែលបើកទ្វារ ២៤ មោ¨ង ដូជជា មន្ទីរភ្នាកខ្ញុំងារប¨លូសី មន្ទីរពេទ្យ ្ថ មន្ទីរពន្លតខ្ញុំភ្លើង។
 • លោកអ្នកត្រូវនៅឆ្កៀយាពីផ៉្ទះយនិងបន្ទបខ្ញុំទឹក។
 • លោកអ្នកត្រូវរេឱ្យបចំអីវា¨នខ្ញុំដោយមានសោផ្ទះ សោរឋយន្ត ក៉្រខ្ញុំចំណាយ និងប្រដាបខ្ញុំសំខានខ្ញុំ.សំរាបខ្ញុំអ្នកនិងកូន ទៅំងអសខ្ញុំរបសខ្ញុំអ្នក។
 • លោកអ្នកត្រូវទុកឯកសារសំខានខ្ញុំ.តាមខ្លួន ដូចជា់ ឌី កាដ ,កាដបើកបរ កាដសង្ពម គ្រីនកាដ ,៉¨ស(7ត សំបុត្រកំណើត សំបុត្រអាពាពិពាហ៏ កាដចាកខ្ញុំឋ្នាំ និង កាដសាលារេឱ្យន។
 • លោកអ្នកត្រូវចាំនូវឋ្កៃខែឆ្នាំកំណើត នងិលេខសង្ពមរបសខ្ញុំអ្នកដែលឍ៉្វើបអ្នក ពីព្រោះលោកអ្នកនឹងត្រូវការវានៅពេល ក្រោយ។
 • លោកអ្នកត្រូវចាំលេខទូរស7ព្ទរបសខ្ញុំ ជភៅធ ចំណុចដែលត្រូវចងចាំ
 • បើលោកអ្នកមានគ្រោះឋ្នាកខ្ញុំម្ថានរបួស ត្រូវទូរស7ព្ទទៅលេខ ៩១១ ជាបន្ទានខ្ញុំ។
 • ត្រូវមានគំរោងសុវត្ឋិភាពនិងទីកន្លែងដែលត្រូវទៅដោយគ្មានគ្រោះឋ្នាកខ្ញុំគ្របខ្ញុំពេលវេលា ដូចជា មណ្ឌលភ្នាកខ្ញុំងារ ប¨លូសី មន្ទីរពេទ្យ ្ថ មន្ទីរពន្លតខ្ញុំភ្លើង។
 • ត្រូវទកុឯកសារសំខានខ្ញុំ.ទាំងឡាយជាបខ្ញុំនឹងខ្លួនជានិច្ច។