Ang CPAF Ay Makatulong Sa Iyo

Center for the Pacific Asian Family (CPAF) ay ahensyang “non-profit” na tumutulong sa mga kababaihan at maganak na Asyano Pasipiko na biktima ng pangaabusong seksuwal at karahasan sa tahanan. Kami sa CPAF ay nakapagsalita ng iba’t ibang wika at kayo ay aming mapaglilingkuran sa sarili ninyong wika.  Ang lahat ng aming paglilingkod ay libre at hindi nangangailangan ng kabayaran.

  • 1-800-339-3940 24-oras na tulong sa teleponoBibigyan ka namin ng kaalaman kung saan ka makakuha ng tulong.
  • Pansamantalang tirahan – Bibigyan ka namin ng ligtas at lihim na tirahan at patnubay para sa kababaihan at mga bata.
  • Programa para sa pagbabago ng kalagayan – Makapagbibigay kami ng tirhan at tulong para sa mga kababaihan at mga bata na nagbabalak na tuluyang humiwalay at magsarili.
  • Tagapagtaguyod ng biktima – Itataguyod ka namin makakuha ng tulong sa gobyerno at komunidad upang ikaw ay magkapagsarili.
  • Pumatnubay – Sasamahan ka namin sa ospital para sa pagsuri at pagpapagamot mo, at pakikipanayam sa mga may kapagnyarihan kung nais mong maghabla.
  • Tulong tungkol sa batas – Katulong naming ang mga dalubhasang manananggol na tutulong na makakuha ng pagaatas ng pagpigil (restraining orders), paghabla, at pangangasiwa ng anumang bagay na ayon sa batas tungkol sa seksuwal na karahasan.
  • Counseling – Nandito kami para makinig sa iyo at para makapagbigay ng pang-sarili, pang-maganak, at pang-grupong pagpapayo.