Maghanda

Huwag magatubili na tumawag sa CPAF hotline: 1-800-339-3940

Kahit hindi mo inaakalang “mangyayari muli,” importanteng magkaroon ka ng planong pangkaligtasan para sa iyong sarili at sa iyong mga anak.

 • Kung sa palagay nyo ay nanganganib ang inyong buhay o kaya kayo ay nasaktan, tumawag agad sa 911.  Kung hindi kayo makapagasalita sa telepono, iwanang nakaangat ang telepono para makapagpadala ng saklolo ang operator.
 • Ipaalam mo sa mga anak mo  ang plano upang makahingi sila ng tulong sa mga kapitbahay o kaya sa mga pulis kung may biglaang pangangailangan.
 • Pumili ng isang lugar na maaaring puntahan na laging bukas katulad ng estasyong ng pulis o ospital o istasyon ng bumbero.
 • Lumayo sa kusina at banyo.
 • Maghanda ng katamntamag bagahe para sa mga kailangan nyo ng mga bata, na naglalaman ng kopya ng susi ng bahay at ng kotse, pera mga pangangailangan mo at iyong mga anak.

Huwag kalimutan dalhin ang mga importanteng papeles kagaya ng:

 • Identipikasyon/ Lisensiya sa pagmamaneho
 • Seguridad sosyal kard
 • Green Kards /Pasaporte
 • Sertipiko ng kapanganakan
 • Sertipiko ng Kasal
 • Registero ng kotse
 • Rekords ng Pagbabakuna
 • Rekords ng Eskuwelahan

Tandaan mo ang petsa ng kapanganakan at numero na sosyal seguridad ng aabuso sa iyo at maaring kailanganin mo ito.