Domestikong Karahasan (Domestic Violence)

Ikaw ay Biktima ng Domestikong Karahasan Kung…


Ang iyong asawa, kabiyak o kasama sa bahay ay:

  • Minumura o tawagan kayo ng mga salitang nakakasama ng loob o nakakasakit damdamin
  • Pinagbabantaang saktan kayo o inyong pamilya o kaibigan o mga alagang hayop
  • Pinagkakaitan kayo ng mga pang-araw-araw na inyong pangangailangan o pambili ng mga kailangan ninyo
  • Pinagbabantaang ipa deporta
  • Pinagbabawaling makita o makausap ang sariling pamilya, kaibigan, o mga kakilala
  • Panggagahasa
  • Binabantaan, minamatyagan, minamanmanan

Maraming klase ang tinatawag na karahasang pangkomunidad at mangyayari ito hindi lang minsan o malimit, maaring mangyari ito sa lahat.

Mga batang nakakaranas ng pangaabuso at karahasan sa pamilya ay nagkakaroon ng problemang emosyonal at ugali.

Kung ikaw inaabuso, tandaang lumang na:

  • Itanim sa isip na di niyo ito kasalanan.
  • Di kayo nagiisa. Maraming kababaihan dito at sa buong mundo na naka-karanas ng ganitong karahasan.
  • May maititingan kayo ng tulong.